Darmowa dostawa od: 300.00 zł

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE www.bialyrobak.pl


I. Postanowienia ogólne


1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do
korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).


II. Formy kontaktu ze Sprzedawcą


Elektronicznie na adres: sklep@bialyrobak.pl
Listownie na adres: Sklep Wędkarski Biały Robak, ul. Kolbego 20, 85-433 Bydgoszcz;
Telefonicznie: +48 667 630 018;
Numer rachunku bankowego: 87 1240 1183 1111 0011 0283 6124.


III. Formy płatności.


Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:


a) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy, w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
Numerrachunku bankowego Sprzedawcy wskazany jest na stronie Sklepu i w § 2 Regulaminu
sklepu online;
b) płatność online- przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system
płatności elektronicznych Tpay dostarczany przez Krajowy Integrator Płatności S.A., z siedzibą w
Poznaniu (61-894), przy ulicy plac Andersa 3/17
c) płatność systemem BLIK, PEKAO SA
d) płatność za pobraniem - opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru,
polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze przesyłki z
Towarem;
e) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze w sklepie Biały Robak- opcja płatności
dostępna w przypadku zamówienia Towaru z odbiorem w sklepie stacjonarnym, polegająca
na uiszczeniu płatności w kasie sklepu stacjonarnego Biały Robak, ul. Kolbego 20, 85-433
Bydgoszcz przy odbiorze towaru.


IV. Zawarcie umowy sprzedaży.


1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu,
www.bialyrobak.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami
wyświetlanymi na stronie Sklepu.
2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących
czynności:
a) dodanie Towaru do koszyka;
b) wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa
Kupującego oraz adres dostawy;
c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy
sprzedaży;
d) wskazanie danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym
podanie innych danych do rozliczenia, jak NIP i nazwa podmiotu, na który ma zostać
wystawiona faktura;
e) w przypadku wybrania dostawy do paczkomatu inPost- wybór paczkomatu;
f) wybór formy płatności;
g) akceptacja regulaminu Sklepu;
h) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
zapłaty” lub o równoważnej treści;

3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia,
wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze
Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie
Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym
umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą
otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.


V. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.


1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 2 dni kalendarzowych, licząc
od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest
uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez
niego Zamówienia.
4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym:
a) Dostawa kurierem DPD
b) Dostawa kurierem InPOST
c) Dostawa do paczkomatu InPOST,
6. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne
zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki lub niezgodność zawartości przesyłki z
przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego
powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
7. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w
obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie
reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.


VI. Prawo odstąpienia od umowy.


1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki
od odstąpienia od umowy.
3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia
przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy
oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem poprzez e-maila.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail:sklep@bialyrobak.pl.
6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od
umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu
od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
a) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta
b) nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
c) datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,
d) numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta oświadczenia o
odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na
odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
10. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.


VII. Wyjątki od odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi
lub Klientowi- Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
g) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.


VIII. Zwrot środków i odesłanie Towaru.


1. Sprzedawca zwróciśrodki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w
terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o
odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument
lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny
sposób zwrotu środków.
2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od
Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub
Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.
3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres
siedziby Sprzedawcy podany w § II Regulaminu sklepu on-line.
4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki pobraniowejz Towarem, Sprzedawca
ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki, odesłania i ewentualnie magazynowania
Towaru (dalej jako: „Koszty“) na poniższych zasadach:
6. Sprzedawca wyśle Kupującemu na adres mailowy wiadomość z zapytaniem czy Kupujący
wyraża wolę powtórnego dostarczenia Towaru;
7. Jeżeli Kupujący wyrazi wolę powtórnego dostarczenia Towaru - zostanie przez Sprzedawcę
obciążony Kosztami;
8. Jeżeli Kupujący zrezygnuje z powtórnego dostarczenia Towaru - Sprzedawca będzie
uprawniony do obciążenia Kupującego Kosztami, a także podjęcia działań mających na celu
odstąpienie od umowy sprzedaży oraz do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu
Kosztów;
9. Jeżeli Kupujący w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy nie udzieli
odpowiedzi na wiadomość Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wszczęcia
procedury złożenia przedmiotu do depozytu sądowego i/lub do podjęcia działań mających
na celu odstąpienie od umowy sprzedaży, a także do dochodzenia naprawienia szkody, w
tym zwrotu Kosztów.


IX. Zwrot kosztów dostawy.


1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów
zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.
2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności
koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi koszt dostawy Towaru
liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub
Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:
a) Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu
ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji
promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę;
b) Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty
dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.


X. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.


1. Konsument lub Klient- Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi,
w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą
fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
2. Konsument lub Klient- Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w
ciągu roku od dnia zauważenia wady.
3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres email Sprzedawcy wskazany w punkcie II Regulaminu sklepu on-line.
4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając
odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres e-mail lub adres
korespondencyjny.
5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, nazwę
zakupionego Produktu, opis reklamacji, datę ujawnienia się wady Produktu, potwierdzenie
dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić
jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail
z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta- Konsumenta
adres (w tym adres e-mail).
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi- Konsumentowi koszt odesłania
reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu
rękojmi.


XI. Gwarancja.


1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (producenta lub
dystrybutora Towaru).
2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez producenta lub
dystrybutora dokument gwarancyjny.
3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu
gwarancyjnym oraz opisie Towaru lub Produktu.
4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w
rękojmi.


XII. Ochrona danych osobowych.


1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest
Sprzedawca.
2. Zasady przetwarzania danych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie
www.bialyrobak.pl w zakładce Polityka Prywatności.


XIII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz usług.


1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies,
która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie
wiadomości pocztowych przez Kupującego.
2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta
Kupujący posiadało w szczególności:
a) aktualny system antywirusowy;
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
które dotyczą bezpieczeństwa;
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies orazJava Script w przeglądarce internetowej;
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC.
3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w
sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych
przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych
powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący
źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej iztego powodu
nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do
Kupującego.


XIV. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.


1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
2. Założenie Konta jest dobrowolne.
3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i
przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych
Kupującego na formularzu Zamówienia.
4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także
adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom
trzecim.
6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego
usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku
zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie
okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą
Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w
terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.


XV. Newsletter


1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do
Newsletteru Sprzedawcy. Newsletter jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą
elektroniczną przez Sprzedawcę.
2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą
elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newsletteru jest zobowiązany do prawidłowego
podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz wyrażenia dobrowolnej
i jednoznacznej zgody .
4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez
Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i
kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania
subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej
przez Sprzedawcę.
6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na
otrzymywanie Newsletter w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.


XVI. Formularz kontaktowy


1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za
pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer
telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Formularza,
podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały
opisane w Polityce Prywatności.


XVII. Autorskie prawa majątkowe


1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie
do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy
graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i
przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne
umowy.
2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu
bez zgody Sprzedawcy.
3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw,znaków towarowych
Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz
prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z
tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w
przepisach z zakresu własności intelektualnej.


XVIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http//www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .


XIX. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem sklepu online zastosowanie mają
odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu
cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd
właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa
według przepisów o właściwości przemiennej.
3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego
Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku
dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie
na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie
internetowej Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie
internetowej Sprzedawcy.


XX. Stosowane definicje


1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.bialyrobak.pl, za pośrednictwem
którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w Sklepie.
2. Sprzedawca - Sklep Wędkarski Biały Robak s.c. Filip Hoffa, Radosław Rafałko,
ul. Kolbego 20, 85-433 Bydgoszcz, REGON: 387455143, NIP: 9671440713.
3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
określający zasady korzystania ze Sklepu.
4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa
osób, których dane dotyczą.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową.
6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność
do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu
bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególnościz przedmiotu wykonywanej działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
9. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania
danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do
zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie
elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem
sklepu online oraz akceptacja jego treści.
11. Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie,
12. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą
fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
13. Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta.
Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie
ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
14. Gwarant - przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer,
dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.
15. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący
może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z
usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień
realizowanych w Sklepie.
16. Newsletter - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę,
polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez
Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.


Regulamin obowiązuje od 12.03.2022